Hotărâri Consiliu Local 2024

HCL Nr.27 / 13.05.2024 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, Județul Prahova, pe anul 2024)

HCL Nr.26 / 29.04.2024 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, Județul Prahova, pe anul 2024)

HCL Nr.25 / 29.04.2024 (privind mandatarea domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pentru a vota în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor-Prahova, pentru respingerea revocării Hotărârii AGA Nr.11 / 25.10.2023 și pentru respingerea Rezilierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colecatre, trasnport și transfer a deșeurilor municipale)

HCL Nr.15 / 09.02.2024 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni)

HCL Nr.14 / 09.02.2024 (privind aprobarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027)

HCL Nr.13 / 09.02.2024 (privind utilizarea excedentului în anul 2024, stabilit ca rezultat al execuției bugetului local al anului 2023)

HCL Nr.12 / 26.01.2024 (privind modificarea HCL Nr.30 / 19.05.2024)

HCL Nr.10 / 26.01.2024 (privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și defășurarea activităților comerciale și a aserviciilor de piață în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.9 / 26.01.2024 (privind stabilirea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025, în baza avizului conform al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova)

HCL Nr.8 / 26.01.2024 (privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2023)

HCL Nr.7 / 26.01.2024 (privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului de incluziune apți de muncă pentru anul 2024)

HCL Nr.6 / 26.01.2024 (privind aprobarea Planului de ocupare al posturilor, pentru încadrarea asistenților personali în anul 2024)

HCL Nr.5 / 26.01.2024 (privind atribuirea denumirii de Biblioteca Comunală Cristian Moșneanu, bunului imobilsituat în Comuna Gornet-Cricov, sat Gornet-Cricov, Nr.155A, județul Prahova)

HCL Nr.4 / 26.01.2024 (privind atribuirea denumirii de sală de educație Fizică Școlară Profesor Gheorgfhe Dinică, bunului imobil situat în Comuna Gornet-Cricov, sat Gornet-Cricov, Nr.154, județul Prahova)

HCL Nr.3 / 26.01.2024 (privind actualizarea salarizării personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gornet-Cricov, cât și stabilirea indemnizațiilor demnitarilor și consilierilor locali, începând cu anul 2024, prin majorarea cu 5% a veniturilor salariale față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023)

HCL Nr.2 / 26.01.2024 (privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.1 / 26.01.2024 (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității)

 

 

Hotărâri Consiliu Local 2023

HCL Nr.73 / 19.12.2023 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.68 / 22.11.2023 (privind participarea UAT Comuna Gornet-Cricov, în parteneriat cu județul Prahova și unități administrative din cadrul Județului, la depunerea și implementarea proiectului Comunitatea-Inovare-Dezvoltare-Resurse Energetice Sustenabile ID-RES 1)

HCL Nr.67 / 22.11.2023 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.66 / 22.11.2023 (privind aprobarea regulamentului de utilizare a Parcului din satul Priseaca, comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.65 / 22.11.2023 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.64 / 22.11.2023 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-cricov, județul Prahova, prin actualizarea anexei Nr.56 la HG 1359/2001)

HCL Nr.63 / 22.11.2023 (privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDEȚUL PRAHOVA, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului)

HCL Nr.62 / 22.11.2023 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024)

HCL Nr.61 / 22.11.2023 (privind anularea debitelor, contând în amenzi contravenționale, ale unor persoane decedate)

HCL Nr.60 / 22.11.2023 (privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, începând cu 01 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea Nr.296 / 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung)

HCL nr.59 / 24.10.2023 (privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Sesiunea 2023 a obiectivelor de investiții în Comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.58 / 24.10.2023 (privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatprilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri de interes local și înființare de podețe și punți pietonale în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului)

HCL Nr.57 / 24.10.2023 (privind aprobarea studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Montare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice în comuna Gornet-cricov, județul Prahova)

HCL Nr.56 / 24.10.2023 (privind actualizarea salarizării personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gornet-Cricov, în anul 2023, ținându-se seamă de noile prevederi legale H.G. 900/2023, pentru salariile ce rămân sub nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat îm plată pentru anul 2023)

HCL Nr.55 / 24.10.2023 (privind atribuirea denumirii de Biblioteca Comunală Cristian Moșneanu, bunului imobil situat în Comuna Gornet-Cricov, sat Gornet-Cricov, Nr.155A, județul Prahova)

HCL Nr.54 / 24.10.2023 (privind atribuirea denumirii de Sală de Educație Fizică Școlară Profesor Gheorghe Dinică, bunului imobil situat în comuna Gornet-Cricov, sat Gornet-Cricov, Nr.154, județul Prahova)

HCL Nr.53 / 24.10.2023 (privind prelungirea unui act adițional, a contractului Nr.2831/01.11.2023)

HCL Nr.52 / 19.09.2023 (privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea cu mobbilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, la nivelul comunei Gornet-Cricov, județul Prahova - Școala Gimnazială Comuna Gornet-Cricov, în cadrul apelului de proiecte PNRR - Pilonul VI, Reforma 5 - Investiția 9 și Reforma 6 - Investiția 11)

HCL Nr.51 / 19.09.2023 (privind mandatarea domnului Călin Ion, reprezenatntul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pentru a vota în AGA, în conformitate cu art.12 alin.(2) și alin.(5) lit.d), art.16 alin.(2) lit.j) și art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemnetul Apei - Prahova, cu modificările și comnpletările ulterioare aduse prin actul adițional Nr.1 la Statut, retragerea comunei Râfov, județul Prahova, din Asociație, respectiv retragerea din contractul de delegare, prin încheierea de acte adiționale)

HCL Nr.50 / 19.09.2023 (privind aprobarea încadrării unui asistent personal ncu contract individual de muncă la Primăria Comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.49 / 19.09.2023 (privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov și a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din cadrul Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.48 / 19.09.2023 (privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri de interes local și înființare de podețe și punți pietonale în comuna Gornet-cricov, județul Prahova, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului|)

HCL Nr.47 / 19.09.2023 (privind acordarea unui mandat special domnului Ion Iancu, viceprimarul comunei Gornet-Cricov, să voteze, în cadrul AGA, nerezilierea Contractului de Delegare prin concesiune Nr.259/18.02.2019-1576/19.02.2019)

HCL Nr.45 / 28.08.2023 (privind aprobarea finanțării multianuale a proiectului de investiții cu denumirea Construire locuri de joacă, foișor, alei carosabile și pietonale, platformă, zid de sprijin, rigolă de colectare ape pluviale și sistematizare teren în incinta școlii cu clasele I-VIII sat Gornet-Cricov, Nr.154, comuna Gornet-Cricov, Județul Prahova)

HCL Nr.44 / 28.08.2023 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.43 / 28.08.2023 (privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului)

HCL Nr.42 / 28.08.2023 (privind rezilierea contractului de comodat Nr.2569/09/10/2015, încheiat între Consiliul Local al Comunei Gornet-Cricov și Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova, în vederea încheierii unui contract de concesiune pentru Secția de Poliție Rurală Nr.1 Apostolache și alocarea a trei încăperi pentru sediul Postului de Poliție Gornet-Cricov)

HCL Nr.41 / 28.08.2023 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.40 / 28.07.2023 (privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, respectiv aprobarea organigramei și statului de funcții)

HCL Nr.39 / 30.06.2023 (privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Înființare Rețea de Canalizare Menajeră și Stație de Epurare în comuna Gornet-Cricov, Județul Prahova, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului)

HCL Nr.38 / 30.06.2023 (privind acordarea unui mandat special domnului Ion Călin, reprezentantul comunei Gornet-Cricov, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Partenriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.37 / 30.06.2023 (privind mandatarea domnului Ion Călin, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova, pentru a vota primirea comunei Valea Călugărească, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.36 / 30.06.2023 (privind mandatarea domnului Ion Călin, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova, pentru a vota actualizarea Contractului de Delegare de Gestiune prin concesiune a serviciului de apă și canalizare Nr.116/09.07.2009, respectiv actualizarea regulamentului, a caietului de sarcini și strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare)

HCL Nr.35 / 09.06.2023 (privind aprobarea delegării către Județul Prahova în vederea depunerii proiectului Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2 - TEAM-CO2)

HCL Nr.34 / 26.05.2023 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sălii de educație fizică, respectiv înființarea unor taxe de utilizare pentru perioada din afara orelor de curs, cât și a vacanțelor elevilor)

HCL Nr.33 / 26.05.2023 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni)

HCL Nr.32 / 26.05.2023 (privind aprobarea și implementarea proiectului CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDEȚUL PRAHOVA)

HCL Nr.31 / 28.04.2023 (privind aprobarea actualizării devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri de interes local și înființare de podețe și punți pietonale în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.30 / 28.04.2023 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.29 / 28.04.2023 (privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024)

HCL Nr.28 / 28.04.2023 (privind aprobarea încadrării unui asistent personal cu contract individual de muncă la Primăria Comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.21 / 28.02.2023 (privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru Proiectul PH BIBLIOHUB)

HCL Nr.20 / 28.02.2023 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.19 / 28.02.2023 (privind delegarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân către Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, în baza Protocolului de colaborare Nr.5 / 13.02.2023)

HCL Nr.18 / 28.02.2023 (privind actualizarea organigramei și statului de funcții al primarului comunei Gornet-Cricov, Județul Prahova)

HCL Nr.17 / 28.02.2023 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.16 / 26.01.2023 (privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Gornet-Cricov, județul Prahova, având ca obiectiv asigurarea colaborării interinstituționale MMMS și UAT Gornet-Cricov în cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS - SII MMSS, cod MySmis 130963)

HCL Nr.15 / 26.01.2023 (privind modificarea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin completarea anexei HCL Nr.16 / 02.04.2015, pentru strada Segarilor cu suprafața de 435 mp)

HCL Nr.14 / 26.01.2023 (privind modificarea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin introducerea suprafeței de 140mp la terenul aferent străzii Aleea Penticostalilor din satul Coșerele)

HCL Nr.13 / 26.01.2023 (privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Compartimentului de Poliție Locală din cadrul Primăriei Gornet-Cricov)

HCL Nr.12 / 26.01.2023 (privind aprobarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026)

HCL Nr.11 / 26.01.2023 (privind utilizarea excedentului în anul 2023, stanilit ca rezultat al execuției bugetului local al anului 2022)

HCL Nr.10 / 26.01.2023

HCL Nr.9 / 26.01.2023 (privind stabilirea rețelei școlare pentru anul 2023-2024, la nivelul UAT)

HCL Nr.8 / 26.01.2023 (privind salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în anul 2023)

HCL Nr.7 / 26.01.2023 (privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, respectiv aprobarea organigramein și statului de funcții)

HCL Nr.6 / 26.01.2023 (privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pe anul 2023 cu beneficiarii Legii 416/2001)

HCL Nr.5 / 26.01.2023 (pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2023)

HCL Nr.4 / 26.01.2023 (privind aprobarea Planului de ocupare a posturilor, pentru încadrarea asistenților personali în anul 2023)

HCL Nr.3 / 06.01.2023 (privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân și aprobarea delegării acestuia către SC Servicii Comunale Tîrgșorul Vechi SRL)

HCL Nr.2 / 06.01.2023 (privind acordarea unui mandat special domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local Gornet-Cricov, județul Prahova, pentru avota, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurior- Prahova, si pentru a semna Actul Adițional la Contract, cu noua denumire a operatorului)

HCL Nr.1 / 06 01.2023 (privind aprobare acoperirii definitive a secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenți pentru anul 2023)

 

Hotărâri Consiliu Local 2022

HCL Nr.63 / 19.12.2022 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023)

HCL Nr.62 / 19.12.2022 (privind mandatarea domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova, pentru ajustarea tarifelor)

HCL Nr.61 / 19.12.2022 (privind mandatarea domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova, pentru a vota primirea comunei Măgurele, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.60 / 19.12.2022 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.59 / 19.12.2022 (privind actualizarea orhanigramei și statușui de funcții al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.58 / 19.12.2022 (privind modificarea denumirii și actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții Desființare școală și amenajare par și loc de joacă pentru copii în satul Priseaca, comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.57 / 09.11.2022 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.56 / 09.11.2022 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.55 / 09.11.2022 (privind aprobarea obiectivuui de investiții cu denumirea Desființare școală și amenajare parc și loc de joacă pentru copii în satul Priseaca, comuna Gornet-Cricov, cât și aprobarea devizelor generale)

HCL Nr.54 / 09.11.2022 (privind aprobarea participării UAT Comuna Gornet-Cricov la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală, cu proiectul Montare Stații de Reîncărcare Vehicule electrice în comuna Gornet-Cricov, Județul Prahova)

HCL Nr.53 / 31.10.2022 (privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT comuna Gornet-Cricov prin Consiliul Local și UAT județul Prahova prin Consiliul Județean, în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă)

HCL Nr.52 / 31.10.2022 (privind aprobarea necesității, oportunității, potențialului economic, indicatorilor tehnico-economici ai investiției și implementarea proiectului Dotarea cu autoutilitară basculabilă a Serviciului Public Local de Administrare a domeniului public și privat al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.51 / 31.10.2022 (privind înființarea Serviciului Public Local de Administrare a domeniului public și privat al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.50 / 31.10.2022 (privind mandatarea domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova, pentru a vota primirea comunei Plopu, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.49 / 22.09.2022 (privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Gornet-Cricov pentru perioada 2021-2027)

HCL Nr.48 / 22.09.2022 (privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea Construire grupuri sanitare, locuri de joacă, modernizare teren sport, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, platformă, împrejmuire, poartă acces și stâlpi de iluminat perimetrali în incinta bazei sportive, sat Gornet-Cricov, comuna Gornet-Cricov, judeșul Prahova, cât și aprobarea devizului general)

HCL Nr.47 / 22.09.2022 (privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea Construire locuri de joacă, foișor, alei carosabile și pietonale, platformă, zid de sprijin, rigole de coleatre ape pluviale și sistematizare tern în incinta școlii I-VIII, comuna Gornet-cricov, județul Prahova, cât și aprobarea devizului general)

HCL Nr.46 / 22.09.2022 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin introducerea suprafeței de 667 mp la terenul aferent străzii Privighetorii din satul Țărculești)

HCL Nr.45 / 22.09.2022 (privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrașie al Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov și a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din cadrul Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.44 / 22.09.2022 (privind mandatarea domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova, pentru a vota primirea orașului Boldești-Scăieni, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.43 / 22.09.2022 (privind actualizarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement din cadrul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.42 / 30.08.2022 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.41 / 30.08.2022 (privind mandatarea domnului Călin Ion, reprezenatntul Consiului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova, pentru a vota primirea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.40 / 30.08.2022 (privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Scarlat Cristian-Ion și declararea vacantării unui loc de consilier local în cadrul Consiliului Local)

HCL Nr.39 / 22.07.2022 (privind aprobarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare ce urmează a fi distribuite raționalizat populației comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în caz de mobilizare și război, în perioada 2021-2024)

HCL Nr.38 / 22.07.2022 (privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, respectiv aprobarea organigramei și a ștatului de funcții)

HCL Nr.37 / 22.07.2022 (privind aprobarea modificării contractului de comodat Nr. 2569 / 09.10.2015, încheiat între CL Gornet-Cricov și Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova, prin actul adițional Nr.1, anexat prezentei)

HCL Nr.36 / 22.07.2022 (privind aprobarea devizului general ți indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare intersecție DJ 102 C cu strada Bisericii și amplasare totem median (ceas și logo primărie), actualizat

HCL Nr.35 / 22.07.2022 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2022)

HCL nr.32 / 19.05.2022 (privind aprobarea dezmembrării lotului de teren din satul Priseaca cu numărul cadastral 20042, cu suprafața de 1948mp)

HCL Nr.31 / 19.05.2022 (privind aprobarea dezmembrării lotului d eteren din satul Coșerele cu numărul cadastral 20506)

HCL Nr.30 / 19.05.2022 (privind aprobarea depunerii proiectului Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comuni Gornet-Cricov în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2 - Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infratructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

HCL Nr.29 / 19.05.2022 (privind mandatarea domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pentru a vota în ședința AGA, conform art.32 alin (1) din Statutul Asociației, modificarea și actualizarea și revizuirea Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova, prin încheierea de acte adiționale)

HCL Nr.28 / 19.05.2022 (privind aprobarea Strategiei de Digitalizare a comunei Gornet-Cricov pentru perioada 2021-2030)

HCL Nr.27 / 19.05.2022 (privind acordarea unui mandat special domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local Gornet-Cricov, județul Prahova, pentru a vota, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova, aprobarea Statutuui Asociației actualizat)

HCL Nr.26 / 03.05.2022 (privind alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.25 / 03.05.2022 (privind aprobarea participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, cu proiectul Montare stații de reîncărcare vehicule electrice în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.24 / 03.05.2022 (privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare intersecție DJ 102C cu strada Bisericii și amplasare totem median (ceas și logo primărie), actualizat)

HCL Nr.23 / 03.05.2022 (pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2022)

HCL Nr.22 / 03.05.2022 (privind aprobarea Statutului Comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.21 / 03.05.2022 (privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare și cofinanțării obiectivului de investiții prevăzute în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020)

HCL Nr.20 / 04.04.2022 (privind aprobarea documentației PUZ pentru Stație de Epurare din comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.19 / 04.04.2022 (privind aprobarea majorării taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.18 / 04.04.2022 (privind aprobarea depunerii de finanțare prin Programul Național de Investișii Anghel Saligny pentru obiectivul de investiții Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în udețul Prahova, Șoimari, Chiojdeanca, Apostolache, Tătaru și Sângeru)

HCL Nr.17 / 04.04.2022 (privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Comuna Gornet-Cricov și UAT Județul Prahova, Șoimari, Chiojdeanca, Apostolache, Tătaru și Sângeru în Programul Național de Investiții Anghel Saligny)

HCL Nr.16 / 02.03.2022 (privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea Refacrere străzi - 30 metri. Construire zid de sprijin și rigolă de colecatre a apelor pluviale pe strada Privighetorii, sat Țărculești, cât și aprobarea devizului general - scenariul II)

HCL Nr.15 / 02.03.2022 (privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Gornet-Cricov a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.14 / 02.03.2022 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2022)

HCL Nr.13 / 10.02.2022 (privind alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele trei luni) 

HCL Nr.12 / 10.02.2022 (privind aprobarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2022 și a esimărilor pentru anii 2023-2025)

HCL Nr.11 / 10.02.2022 (privind utilizarea excedentului pe anul 2022, stabilit ca rezultat al execuției bugetului local al anului 2021)

HCL Nr.10 / 10.02.2022 (privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2021)

HCL Nr.9 / 26.01.2022 (privind mandatarea D-lui primar pentru încheierea unui contract de concesiune pentru al doilea cabinet stomatologic din localitate)

HCL Nr.8 / 26.01.2022 (privind acordarea unui mandat special domnului Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local Gornet-Cricov, județul Prahova, pentru a vota, în AGA de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul deșeurilor-prahova, modificările aduse Statutului Asociației)

HCL Nr.7 / 26.01.2022 (privind modalitatea de utilizare a autoturismelor aflate în dotarea Comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, cât și desemnarea responsabililor pentru acestea)

HCL Nr.6 / 26.01.2022 (privind stabilirea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023, la nivelul UAT)

HCL Nr.5 / 26.01.2022 (privind salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate aș primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în anul 2022)

HCL Nr.4 / 26.01.2022 (privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții, pentru anul 2022, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.3 / 26.01.2022 (privind încuviințarea Planului anual de lucrări de interes local pe anul 2022 cu beneficiarii Legii 416/2001)

HCL Nr.2 / 26.01.2022 (privind încuviințarea Planului de ocupare al posturilor, pentru încadrarea asistenților personali în anul 2022)

HCL Nr.1 / 26.01.2022 (privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor din intravilan neîngrijite de pe raza comunei Gornet-Cricov, cât și aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de supraimpozitare a clădirilor și terenurilor din intravilan neîngrijite)

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

HCL Nr.65 . 23.12.2021 (privind mandatarea domnuui Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro Prahova SA)

HCL Nr.64 / 23.12.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.63 / 10.12.2021 (privind modificarea acordării priorității rutiere pe sectorul de drum: intersecția strada Fundătură cu strada Speranței)

HCL Nr.62 / 10.12.2021 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022)

HCL Nr.61 / 10.12.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.60 / 15.11.2021 (privind desființarea Sălii de festivități din satul Dobrota, Dispenarului uman și Căminului Cultural din satul Coșerele)

HCL Nr.59 / 15.11.2021 (privind alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.58 / 15 11.2021 (privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, respectiv aprobarea organigramei și statului de funcții, cât și stabilirea salariilor pentru noile funcții și pentru cele rămase la nivelul anului 2019)

HCL Nr.57 / 15.11.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.56 / 15.11.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.55 / 15.11.2021 (privind alegerea unui președinte de ședință pentru data de 15.11.2021)

HCL Nr.54 / 28.10.2021 (privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice)

HCL Nr.53 / 28.10.2021 (privind aprobarea numărului și cuantumului burselor care se acordă elevilor Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov, pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2021)

HCL Nr.52 / 28.10.2021 (privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea Modernizare drumuri de interes local și înființare de podețe și punți pietonale în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova, cât și aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ)

HCL Nr.51 / 28.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului privind obiectivul de investiții Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.50 / 28.10.2021 (privind încheierea acordului de parteneriat între UAT Comuna Gornet-Cricov prin Consiliul Local și UAT Județul Prahova prin Consiliul Județean, în vederea realizării proiectului Îmbunătățirea eficienei energetice în cadrul Grădiniței din sat Gornet-Cricov, comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.49 / 28.10.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.48 / 28.10.2021 (privind alegerea unui alt președinte de ședință pentru data de 28.10.2021)

HCL Nr.47 / 22.09.2021 (privind acordarea unui mandat special domnului Calin Ion, reprezentantul localitatii Gornet-Cricov, judetul Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul deseurilor - Prahova)

HCL Nr.46 / 22.09.2021 (privind atestarea partenentei la domeniul privat al comunei Gornet-Cricov a imobilului - teren cu suprafata de 1.58 ha, situat in tarlaua 3, Parcela Hb80)

HCL Nr.45 / 22.09.2021 (privind stabilirea cuantumului amenzilor pentru aruncarea, pe raza localitatii comunei Gornet-Cricov, a deseurilor de orice fel, in alte locuri decat cele stabilite prin legea 101/2006, actualizata)

HCL Nr.44 / 22.09.2021 (privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern)

HCL Nr.43 / 22.09.2021 (privind instituirea taxei speciale de salubrizare)

HCL Nr.42 / 22.09.2021 (privind desemnareea unor reprezentanti din partea Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov si a Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, din cadrul Scolii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.41 / 22.09.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.40 / 22.09.2021 (privind utilizarea excedentului in anul 2021, stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2020)

HCL Nr.39 / 06.08.2021 (privind montarea unui limitator de viteza in satul Gornet-Cricov)

HCL Nr.38 / 06.08.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care apar\in domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.37 / 06.08.2021 (privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni)

HCL Nr.36 / 06.08.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.35 / 06.08.2021 (pentru completarea HCL Nr.20/14.05.2021)

HCL Nr.34 / 27.07.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin introducerea străzii cu denumirea "Intrarea Cămin Cultural", în suprafață de 303 mp)

HCL N.33 / 27.07.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin introducerea suprafeței de 2865 mp la terenul aferent Căminul Cultural din satul Gornet-Cricov)

HCL Nr.32 / 27.07.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniulut public al comunei Gornet-Cricov, județului Prahova, prin introducerea suprafelei de 4651 rnp la terenul aferent Dispensarului Uman din satul Coșerele)

HCL Nr.31 / 27.07.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin introducerea suprafeței de 216 mp la terenul aferent Grădiniței de copii din satul Gornet-Cricov)

HCL Nr.29 / 27.07.2021 (privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentulut de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Gornet-Cricov și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.28 / 27.07.2021 (privind rectiftcarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.27 / 30.06.2021 (privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de compartimentul Asistență Socială al Primăriei Comunei Gornet-Cricov, județul Prahova,  pentru perioada 2021-2027)

HCL Nr.26 / 30.06.2021 (privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare intersecție DJ 102C cu strada Bisericii și amplasare totem median (ceas și logo primărie)

HCL Nr.25 / 30.06.2021 (privind aproborea devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investilti "Amenajare parc și loc de joacă pentru copii în satul Țărculești')

HCL Nr.23 / 26.05.2021 (pentru modificarea HCL Nr.38 / 21.09.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei-it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Gornet-Cricov, Județul Prahova)

HCL Nr.22 / 26.05.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Crtcov, judetul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.21 / 14.05.2021 (privind modificarea HCL.-ului nr. 34 din 28.09.2007, redenumirea a trei străzi de pe DJ 102C, DJ 102N și DJ 102R)

HCL Nr.20 / 14.05.2021 (privind aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, Gradinila Gornet-Cricov si Grădinița Coșerele")

HCL Nr.19 / 14.05.2021 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni)

HCL Nr.18 / 14.05.2021 (privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, iudețul Prahova, respectiv aprobarea organigramei și statului de funcții)

HCL Nr.17 / 14.05.2021 (privind aderarea comunei Gornet-Cricov la Asociația Comunelor din România)

HCL Nr.16 / 14.05.2021 (privind acordarea unui mandat special domnului Călin Ion, reprezentantul localității Gornet-Cricov, iudețul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Manageentul Apei Prahova)

HCL Nr.15 / 21.04.2021 (privind stabilirea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale)

HCL Nr.14 / 21.04.2021 (privind completarea anexei H.C.L.-ului nr.13 din 17.03.2016 - privind modificarea completarea inventorului si bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-cricov, județul Prahova)

HCL Nr.13 / 21.04.2021 (privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere, a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.12 / 21.04.2021 (privind aprobarea bugetului propriu al comunei Gornet-cricov, judetul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.11 / 21.04.2021 (privind utilizarea excedentului în anul 2021, stabilit ca rezultat al execuției bugetului local al anului 2020)

HCL Nr.10 / 31.03.2021 (privind aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal pentru Stație de Epurare din comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.9 / 26.02.2021 (privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol, la nivelul U.A.T. Comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.8 / 26.02.2021 (privind alegerea unui nou preșeedinte de ședință pentru următoarele trei luni)

HCL Nr.7 / 29.01.2021 (pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2021)

HCL Nr.6 / 29.01.2021 (privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local pe anul 2021 cu beneficiarii Legii 416/2001)

HCL Nr.5 / 29.01.2021 (privind încuviințarea Planului de ocupare al posturilor, pentru încadrarea asistenților personali în anul 2021)

HCL Nr.2 / 18.01.2021 (privind încheierea unui parteneriat între UAT Comuna Gornet-Cricov și următoarele UAT: Județul Prahova și Comunele: Șoimari, Chiojdeanca, Salcia, Apostolache, Tătaru și Sângeru în vederea realizării obiectivului Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - Șoimari, Chiojdeanca, Salcia, Apostolache, Gornet-Cricov, Tătaru și Sângeru)

HCL Nr.1 / 08.01.2021 (privind actualizarea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliulut Local al comunei Gornet - Cricov, judelul Prahova)

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

HCL Nr.54 / 28.12.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.53 / 17.12.2020 (privind montarea unor limitatoare de viteză și a indicatoarelor rutiere aferente, cât și stabilirea locului de amplasare al acestora)

HCL Nr.52 / 17.12.2020 (privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.51 / 17.12.2020 (privind scoaterea din evidențele fiscale ale comunei Gornet-Cricov, a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate)

HCL Nr.50 / 17.12.2020 (privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice)

HCL Nr.49 / 17.12.2020 (privind anularea debitelor, constând în amenzi contravenționale, ale unor persoane decedate)

HCL Nr.48 / 17.12.2020 (privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov și a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din cadrul Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.47 / 17.12.2020 (privind recuperarea sumei cuvenită dnei Draghici Marilena-Catalina, ce a fost încadrată în mod eronat, bibliotecar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.46 / 17.12.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.45 / 02.12.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.44 / 23.11.2020 (privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.43 / 23.11.2020 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021)

HCL Nr.42 / 23.11.2020 (privind desemnarea reprezentantului UAT COMUNA GORNET-CRICOV în cadrul Asociației de dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru managementul Deșeurilor - Prahova)

HCL Nr.41 / 23.11.2020 (privind alegerea Viceprimarului comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.40 / 23.11.2020 (privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.38 / 21.09.2020 (privind aprobarea obiectivului de investiții și implementării proiectului cu tema Achiziția de echipamente din doemniul tehnologiei - it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.37 / 21.09.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.36 / 08.09.2020 (privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.35 / 08.09.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.34 / 18.08.2020 (privind asocierea comunei Gornet-Cricov cu județul Prahova, în vederea realizării obiectiv de investiție)

HCL Nr.33 / 18.08.2020 (privind asocierea comunei Gornet-Cricov cu județul Prahova, în vederea realizării obiectiv de investiție)

HCL Nr.32 / 18.08.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.31 / 14.07.2020 (privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.30 / 14.07.2020 (privind aprobarea obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei pentru ilumintaul public în comuna Gornet-Cricov, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, conform devizului estimativ)

HCL Nr.29 / 14.07.2020 (privind aprobarea obiectivului de investitii "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, conform devizului estimativ)

HCL Nr.28 / 14.07.2020 (privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei in afara sediului Primăriei comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.27 / 14.07.2020 (privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu pentru stabilirea sediului social al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Cricov 2020 Prahova)

HCL Nr.26 / 14.07 2020 (privind asocierea Comunei Gornet-Cricov cu Județul Prahova și alte unități adminsitrativ-teritoriale din județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Cricov 2020 Prahova)

HCL Nr.25 / 14.07.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.24 / 19.06.2020 (privind aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societatii PECOMANIA GORNET SRL, pentru desfasurarea activitatii de spalatorie auto self service pentru 2 boxe)

HCL Nr.23 / 19.06.2020 (privind aprobarea participării Comunei Gornet-Cricov la "Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei in infrastructuta de iluminat public"

HCL Nr.22 / 19.06.2020 (privind mandatarea dlui primar pentru prelungirea contractului de concesiune, cu medicul Matei lon, pana la numirea unui alt medic, dar nu mai putin de 6 luni)

HCL Nr.21 / 19.06.2020 (privind alegerea unui nou președte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.20 / 26.05.2020 (privind montarea a 10 oglinzi stradale și stabilirea locului de amplasare al acestora)

HCL Nr.19 / 26.06.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.18 / 30.04.2020 (privind achiziționarea a 10 oglinzi rutiere)

HCL Nr.17 / 30.04.2020 (privind montarea unor limitatoare de viteză și stabilirea locului de amplasare al acestora)

HCL Nr.16 / 30.04.2020 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.11 / 07.02.2020 (privind preluarea către Ministerul  Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrașiei prin Compana Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară din sat Gornet-Cricov, Nr.154, Comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.10 / 07.02.2020 (pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2020)

HCL Nr.9 / 07.02.2020 (privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2019)

HCL Nr.8 / 22.01.2020 (privind actualizarea valorii inventarului a 9 străzi - bunuri care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.7 / 22.01.2020 (privind mandatarea d-lui primar pentru încheierea unui contract de asistență juridică)

HCL Nr.6 / 22.01.2020 (privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local pe anul 2020 cu beneficiarii Legii 416/2001)

HCL Nr.5 / 22.01.2020 (privind stabilirea rețelei școlare pentru anul 2020 - 2021, la nivelul UAT)

HCL Nr.4 / 22.01.2020 (privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.3 / 22.01.2020 (privind actualizarea organigramei și ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gornet-Cricov, judeșul Prahova)

HCL Nr.2 / 22.01.2020 (privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor perecedenți pentru anul 2019)

HCL Nr.1 / 22.01.2020 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Hotărâri Ședință Conisliu Local 20.12.2019 (Nr.53 - 54)

Hotărâri Ședință Conisliu Local 09.12.2019 (Nr.49 - 50)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 28.11.2019 (Nr.48)

Hotărâri Ședință Conisliu Local 28.10.2019 (Nr.45 - 47)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 30.09.2019 (Nr.38 - 44)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 23.08.2019 (Nr.29 - 37)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 16.07.2019 (Nr.26 - 28)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 19.06.2019 (Nr.19 - 25)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 30.05.2019 (Nr.17 - 18)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 17.04.2019 (Nr.13-16)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 29.03.2019 (Nr.9 - 12)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 21.03.2019 (Nr.8)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 28.02.2019 (Nr.6-7)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 30.01.2019 (Nr.2-5)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 09.01.2019 (Nr.1)

Hotărâri ale Consiliului Local 2018

HCL Ședință Consiliu Local 19.12.2018 (Nr.39 - 41)

HCL Ședință Consiliu Local 05.12.2018 (Nr.37 - 38)

HCL Ședință Consiliu Local 26.11.2018 (Nr.33 - 35)

HCL Ședință Consiliu Local 31.10.2018 (Nr.27 - 30)

HCL Ședință Consiliu Local 19.09.2018 (Nr.23 - 26)

HCL Ședință Consiliu Local 28.08.2018 (Nr.22)

HCL Ședință Consiliu Local 31.07.2018 (Nr.21)

HCL Ședință Consiliu Local 17.07.2018 (Nr.20)

HCL Ședință Consiliu Local 29.06.2018 (Nr.16-18)

HCL Ședință Consiliu Local 30.05.2018 (Nr.13-15)

HCL Ședință Consiliu Local 26.04.2018 (Nr.12)

HCL Ședință Consiliu Local 18.04.2018 (Nr.10-11)

HCL Ședință Consiliu Local 21.03.2018 ( Nr.8-9)

HCL Ședință Consiliu Local 16.02.2018 (Nr.5-7)

HCL Ședință Consiliu Local 17.01.2018 (Nr.2-4)

HCL Ședință Consiliu Local 08.01.2018 (Nr.1)

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

HCL Nr.72 - 22.12.2017

HCL Nr.71 - 19.12.2017

HCL Nr.70 - 15.12.2017

HCL Nr.69 - 28.11.2017

HCL Nr.68 - 28.11.2017

HCL Nr.67 - 28.11.2017

HCL Nr.66  - 22.11.2017

HCL Nr.65 - 22.11.2017

HCL Nr.64 - 22.11.2017

HCL Nr.63 - 09.10.2017

HCL Nr.62 - 09.10.2017

HCL Nr.61 - 09.10.2017

HCL Nr.60 - 09.10.2017

HCL Nr.59 - 27.09.2017

HCL Nr.58 - 27.09.2017

HCL Nr.57 - 27.09.2017

HCL Nr.56 - 27.09.2017

HCL Nr.55 - 27.09.2017

HCL Nr.54 - 27.09.2017

HCL Nr.53 - 27.09.2017

HCL Nr.52 - 01.09.2017

HCL Nr.51 - 01.09.2017

HCL Nr.50 - 01.09.2017

HCL Nr.49 - 16.08.2017

HCL Nr.48 - 16.08.2017

HCL Nr.47 - 16.08.2017

HCL Nr.46 - 16.08.2017

HCL Nr.45 - 25.07.2017

HCL Nr.44 - 25.07.2017

HCL Nr.43 - 25.07.2017

HCL Nr.42 - 12.07.2017

HCL Nr.41 - 12.07.2017

HCL Nr.39 - 12.07.2017

HCL Nr.38 - 12.07.2017

HCL Nr.37 - 12.07.2017

HCL Nr.36 - 12.07 2017

HCL Nr.35 - 28.06.2017

HCL Nr.34 - 28.06.2017

HCL Nr.33 - 28.06.2017

HCL Nr.32 - 20.06.2017

HCL Nr.31 - 20.06.2017

HCL Nr.30 - 20.06.2017 + Anexă

HCL Nr.29 - 20.06.2017

HCL Nr.28 - 20.06.2017

HCL Nr. 27 - 29.05.2017 (privind rectificare bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov, Județul Prahova pe anul 2017)

HCL Nr.26 - 24.05.2017

HCL Nr.25 - 24.05.2017

HCL Nr. 24 - 24.05.2017

HCL Nr.23 - 21.04.2017

HCL Nr.22 - 21.04.2017

HCL Nr.21 - 21.04.2017

HCL Nr.20 - 12.04.2017

HCL Nr.19 - 12.04.2017

HCL Nr.18 - 12.04.2017

HCL Nr.17 + Anexă - 28.03.2017 (privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.16 - 28.03.2017 (privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni)

HCL Nr.15 - 28.03.2017 (privind numirea unui consilier local ca membru in cadrul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor)

HCL Nr.14 + Anexă - 28.03.2017 (privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018

HCL Nr.13 - 28.03.2017 (privind incadrarea unui asistent personal cu contract individual de munca la Primaria comunei Gornet-Cricov, judelul Prahova)

HCL Nr.12 - 28.03.2017 (privind incuviintarea Planului de ocupare al Posturilor pentru incadrarea asistenlilor personali in anul 2017)

HCL Nr.10 - 28.03.2017 (privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2017, stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2016)

HCL Nr.9 - 27.02.2017 (privind aprobarea casarii mijloacelor fixe aflate in inventarul apartinand Primariei comunei Gornet Cricov)

HCL Nr.8 - 27.02.2017 (privind realizarea Parteneriatului cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii investitiei ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI INTERES LOCAL IN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA- ETAPA 2 - si aprobarea contributiei comunei Gornet-Cricov de l0%,calculat la valoarea cu care contribuie Consiliul Judetean)

HCL Nr.7 - 27.02.2017 (privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017)

HCL Nr.6 - 27.02.2017 (privind aprobarea incetarii contractului de asociere in participatiune nr. 34051/27.12.2010)

HCL Nr.5 - 25.01.2017 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova" precum si a altor masuri trecesare implementarii acestuia)

HCL Nr.4 - 25.01.2017 (privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Reabilitarc si modernizare Scoala Gimnaziala comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova")

HCL Nr.3 - 09.01.2017 (privind aprobarea Organigramei si Stalului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.2 - 09.01.2017 (privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2016)

HCL Nr.1 - 09.01.2017 (privind apobarea acoperirii definitive a deficitutui sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti pentru anul 2016)

 

 

 

 

Contact

                Comuna Gornet-Cricov
  Judetul Prahova
  Tel: 0344 880 193
  Fax 0344 880 195
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.primariagornetcricov.ro. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.